Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Steunscouting.nl

Deze Algemene Voorwaarden Steunscouting.nl van de Stichting Scouting Nederland Fonds, hierna te noemen Scouting Nederland, gevestigd te Leusden, zijn van toepassing op het crowdfunding platform Steunscouting.nl.

Deze voorwaarden geven inzicht in de rechten en plichten die het gebruik van Steunscouting.nl door Scoutinggroepen en -organisaties met zich meebrengt. Dit is vooral van belang om indien nodig op te kunnen treden tegen hen die te kwader trouw handelen en Scouting Nederland of andere betrokken Partijen schade willen berokkenen. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken Partijen om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren zodat ieder op de hoogte is van de rechten en plichten voordat een organisatieonderdeel start met activiteiten op Steunscouting.nl. Door het aanmelden van een groep op Steunscouting.nl, op welke manier dan ook, wordt tevens aanvaard dat Partij daarmee gebonden is aan deze voorwaarden.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of er zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Scouting Nederland kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal Scouting Nederland zich inspannen om iedere Partij vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te stellen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via het Dashboard van Steunscouting.nl.

Indien het gebruik van Steunscouting.nl wordt voortgezet na één of meer aanpassingen van de voorwaarden impliceert dit dat deze aanpassing(en) onherroepelijk zijn aanvaard.

1. Definities

a)  Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden Steunscouting.nl van de Stichting Scouting Nederland Fonds, versie 1.0.

b)  Betalingspartner: Buckaroo met adres Zonnebaan 9 in Utrecht, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04060983, houder van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener, verleend door De Nederlandsche Bank NV.

c) Scouting: de Stichting Scouting Nederland Fonds, gevestigd te Leusden aan de Larikslaan 5 (Postbus 210 – 3830 AE), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41.189.958, hierna te noemen ‘Scouting Nederland’.

d) Realisatiepartner: Kentaa, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KENTAA B.V., kantoor houdende aan de Jansbuitensingel 29, 6811 AD Arnhem en statutair gevestigd in Arnhem, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 33.141.708 en hierna te noemen Kentaa.

e) Scoutinggroep: een, bij de kamer van koophandel geregistreerde, vereniging met leden, aangesloten bij Scouting Nederland en gebruik maken van Steunscouting.nl en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

f) Steunscouting.nl: een webapplicatie van Scouting Nederland. Kentaa draagt in opdracht van Scouting Nederland de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer. 

g)  Website: De internetpagina’s van Steunscouting.nl met de domeinnaam steunscouting.nl

h)  Abonnement; het abonnement voor het gebruik van Steunscouting.nl door een Scoutinggroep of -organisatie. Het Abonnement bedraagt € 0,00 (Gratis). Het Abonnement wordt jaarlijks verlengd op de datum van aanmelding bij het platform.

i) Donateur: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Donatie doet aan een Scoutinggroep op Steunscouting.nl.

j) Actiestarter: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die, ten behoeve van het opstarten van een geldinzamelactie voor een Scoutinggroep, zich heeft geregistreerd op de website Steunscouting.nl, en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

k) Groepspagina: het subdomein op Steunscouting.nl en de daarbij horende webpagina’s die behoren bij een, op Steunscouting.nl geregistreerde en toegelaten, Scoutinggroep.

l) Project: een project waarvoor de Scoutinggroep via Steunscouting.nl geld inzamelt.

m) Doelbedrag: het door de Scoutinggroep beoogde op te halen geldbedrag voor een Project, zoals vastgesteld door de Scoutinggroep.

n) Doeldatum: de datum waarop het Doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald indien dit van toepassing is voor een Project.

o) Projectpagina: een webpagina onder de Groepspagina waarop informatie staat over het project inclusief het Doelbedrag, Doeldatum en het totaal aan opgehaalde Donatiebedragen.

p) Actiepagina: een webpagina onder de Projectpagina die door een Actiestarter via de Website is aangemaakt. Op deze Actiepagina staat persoonlijke informatie van de Actiestarter zoals het geldbedrag dat Actiestarter met de actie streeft op te halen.

q) Donatie: het doneren van een geldbedrag door een Donateur aan een Scoutinggroep op Steunscouting.nl.

r)  Donatiebedrag: het totale bedrag dat een Donateur via de Website betaalt.

s)  Aanmeldingsprocedure: De online uit te voeren procedure op de Website om als Scoutinggroep te starten met crowdfunden via www.steunscouting.nl.

t) Transactiekosten: de kosten die Betalingspartner in rekening brengt voor het faciliteren van iDEAL betalingen via de Website. Deze bedragen € 0,31 per Donatie. Deze kosten worden in rekening gebracht per geslaagde transactie. Betalingspartner is een financiële dienstverlener met een BTW 0-tarief. Dit houdt in dat over deze kosten geen BTW in rekening wordt gebracht. 

u) Licentiekosten: de kosten per Donatie voor het gebruik van de Website die tezamen met de Transactiekosten in mindering worden gebracht op de opgehaalde geldbedragen bij de maandelijkse uitbetaling van deze bedragen door Scouting Nederland aan de Scoutinggroep. De licentiekosten bedragen € 1,00 (met een BTW 0-tarief) per donatie, ongeacht het Donatiebedrag.

v) Bijdrage Transactiekosten: het bedrag ad € 0,40 dat Donateur per Donatie extra kan betalen als bijdrage aan de Transactiekosten. Op de Website wordt dit aan Donateur gevraagd. Het Donatiebedrag is inclusief de eventuele Bijdrage Transactiekosten .

w) Dashboard: de beveiligde webtool via welke de Scoutinggroep haar Groepspagina en de daaronder vallende projectpagina’s en actiepagina’s kan beheren. Het Dashboard biedt ook inzage in de gebruik gegevens van deze pagina’s en geeft toegang tot alle informatie over de Donaties aan de Scoutinggroep.

2. Algemeen

a) Scouting Nederland beoogt met Steunscouting.nl Scoutinggroepen in Nederland te helpen met het werven van fondsen en zo een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens in Nederland. Als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben Scoutinggroepen behoefte aan nieuwe inkomstenstromen. Scouting Nederland biedt in samenwerking met het Scouting Nederland Fonds en Kentaa met Steunscouting.nl een innovatief online hulpmiddel om als Scoutinggroep inkomsten te verkrijgen.

b) Een Scoutinggroep die via een online registratie een Abonnement aangaat op Steunscouting.nl en daarmee deze Algemene Voorwaarden aanvaardt, kan langs elektronische weg een Groepspagina aanmaken. Via het Dashboard kan de Scoutinggroep Projectpagina’s aanmaken onder deze Groepspagina. Op deze Projectpagina’s kan men online geld doneren of kan men een geldinzamelactie starten voor het betreffende project. In dat laatste geval wordt men een Actiestarter en kan men via de Website een persoonlijke Actiepagina aanmaken.

c) Om als Scoutinggroep te worden aangemerkt en met een Groepspagina tot de Website te worden toegelaten, moet een Scoutinggroep de Aanmeldingsprocedure succesvol hebben afgerond.

d) Een Scoutinggroep kan als organisatie maar éénmalig worden toegelaten, waarbij de controle plaats vindt op organisatienummer zoals bekend bij Scouting Nederland. Hierna is het mogelijk onbeperkt projecten en acties te starten.

e) Scouting Nederland geeft geen enkel oordeel over de kans op succes met de Groepspagina en de risico’s verbonden aan het starten van een geldinzamelactie door een Actiestarter of het doen van een Donatie via de Groepspagina.

f) De Donateur kan via de Website een Donatiebedrag betalen via de volgende online betaalmethode(n), welke gefaciliteerd worden door Betalingspartner:

 • iDEAL

g) Van iedere Donatie wordt binnen Steunscouting.nl minimaal de volgende informatie opgeslagen:

 • Datum en tijd Donatie

 • Naam en e-mail adres Donateur

 • Donatiebedrag

 • Transactiekosten (incl. BTW)

 • Licentiekosten (incl. BTW)

 • Betaalstatus

 • Betaalmethode

 • Scoutinggroep aan welke de Donatie gekoppeld is

 • Project aan welke de Donatie gekoppeld is

 • Actiepagina waaraan de Donatie gekoppeld is

Deze gegevens over donaties zijn voor Scoutinggroepen te allen tijde inzichtelijk via het Dashboard. Zowel Scouting Nederland, Kentaa als Scoutinggroep worden geacht bij gebruik van deze gegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven.

h) Voor ieder Project geldt dat de Scoutinggroep via het Dashboard voor het betreffende Project het Doelbedrag en de Doeldatum kan instellen en ook kan wijzigen. De Scoutinggroep kan een Project als ‘afgerond’ definiëren. Vervolgens kan men op de betreffende Projectpagina niet meer doneren of een geldinzamelactie voor het Project starten. Het totaal aan inkomsten voor het betreffende Project wordt aan de Scoutinggroep uitgekeerd zoals beschreven in artikel 6, ongeacht of het Doelbedrag wel of niet gehaald is.

i) De dienst Steunscouting.nl die Scouting Nederland in samenwerking met Kentaa aanbiedt aan de aangesloten Scoutinggroepen is "as is". Scouting Nederland i.s.m. Kentaa bepaalt hoe Steunscouting.nl functioneert en de aangesloten Scoutinggroep heeft dit te respecteren. Bij eventuele discussie over de geleverde diensten geldt dat indien de aangesloten Scoutinggroep zich kan laten deactiveren als zij het niet eens is met de manier waarop de dienst werkt. Scouting Nederland en Kentaa behoudt zich het recht voor Steunscouting.nl en de werking van de Website te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen en zal zich inspannen om de aangesloten Scoutinggroepen tijdig van een dergelijke aanpassing van de dienst(en) in kennis te stellen.

3. Regelgeving

a) Scouting Nederland, Kentaa zijn niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig op grond van de Wet Financieel Toezicht. Dit is getoetst aan de hand van het stappenplan van de Autoriteit Financiële Markten, gepubliceerd op de website van de Autoriteit Financiële Markten.

b) Voor de Donaties die via de Website worden gedaan, wordt gebruik gemaakt van de Derdengeldenrekening van de Betalingspartner en van de rekening van de Vereniging Scouting Nederland. Scouting Nederland ontvangt, vanuit de Derdengeldenrekening van Betalingspartner, op haar Derdengeldenrekening alle Donatiebedragen met aftrek van de Transactiekosten en Licentiekosten. Maandelijks keert Scouting Nederland deze inkomsten via haar rekening uit aan de Scoutinggroepen op basis van de opgeslagen informatie van de Donaties.

4. Aanmeldingsprocedure

a) Om als Scoutinggroep toegelaten te worden tot Steunscouting.nl dient de Scoutinggroep via de Website de volgende informatie te verstrekken:

 1. Naam van de Scoutinggroep;

 2. één werkend e-mail adres en telefoonnumer voor de correspondentie met de Scoutinggroep aangaande Steunscouting.nl;
 3. naam van de contactpersoon binnen de Scoutinggroep voor Steunscouting.nl;
 4. geldig IBAN-bankrekeningnummer en BIC-code, waarop de Donatiebedragen worden ontvangen.

Na verstrekking van deze gegevens, dient de aanmelding nog door Scouting Nederland te worden goedgekeurd. Nadat dit is gebeurd is de Scoutinggroep toegelaten tot Steunscouting.nl en is de Groepspagina zichtbaar.

b) De Scoutinggroep is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de correspondentie- en overige gegevens via het Dashboard.

c) De Scoutinggroep bepaalt zelf de inlogcode (gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord) voor het Dashboard via de Aanmeldprocedure. Deze inlogcode wordt gebruikt om de Groepspagina en daaraan gekoppelde pagina’s via het Dashboard te beheren en gegevens t.a.v. het gebruik en Donaties in te zien. Het is niet toegestaan de inlogcode over te dragen dan wel aan andere Scoutinggroepen in gebruik te geven. Scouting Nederland behoudt zich het recht voor om onder speciale omstandigheden de inlogcode te wijzigen / in te trekken na de aangesloten Scoutinggroep op de hoogte gesteld te hebben.

5. Duur, opschorting en ontbinding

a) Een Abonnement kent een looptijd (periode) van 12 maanden (één jaar). De startdatum van de Abonnementsjaar is de datum waarop de aanmelding van de groep is goedgekeurd door Scouting Nederland; 

b) Een Abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd;

d) Scouting Nederland en de Scoutinggroepen (Partijen) mogen met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) laten weten het Abonnement te ontbinden en haar verplichtingen op te schorten wanneer:

i. de andere partij diens verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim blijft;

ii. de andere partij na het actief worden van het Abonnement bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat de Scoutinggroep de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet zal nakomen;

iii. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Algemene Voorwaarden of ongewijzigde instandhouding van het Abonnement in redelijkheid niet van de andere partij kan worden gevraagd;

iv. de andere partij onrechtmatig informatie op de Website heeft geplaatst. Hieronder valt het verspreiden, van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;

vi. het faillissement van de andere partij is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling of toelating tot de wettelijkeschuldsaneringsregeling ten aanzien van de andere partij is ingediend.

e) Als Scouting Nederland of de Scoutinggroep gebruikt maakt van één van de in artikel 5.d genoemde bevoegdheden, doet dat niet af aan de eventuele toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tussen Scouting Nederland en de  Scoutinggroep.

f) Als Scouting Nederland gebruikt maakt van één van de in artikel 5.d genoemde bevoegdheden, zijn zij uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

g) Indien de de Scoutinggroep het Abonnement wil beëindigen volstaat een e-mail aan steunscouting@scouting.nl met daarin de melding van het stopzetten van het Abonnement en de datum van beëindigen. Het Abonnement wordt vervolgens op de opgegeven datum door Scouting Nederland beëindigd op dezelfde wijze als beschreven onder artikel 5.c.

6. Maandelijkse uitbetaling

a) Binnen vier weken na afloop van een maand worden de donatie inkomsten van de Scoutinggroep vanuit de rekening van Scouting Nederland gestort op de bankrekening van de Scoutinggroep zoals opgegeven bij de Aanmeldingsprocedure en zoals beschreven in artikel 3.b.

b) De donatie inkomsten in een maand zijn gelijk aan de optelsom van Donatiebedragen voor de projecten van de Scoutinggroep minus de Transactiekosten en Licentiekosten zoals deze door Scouting Nederland in de betreffende maand op haar rekening zijn ontvangen van Betalingspartner.

c) In het Dashboard kan de Scoutinggroep de specificatie, behorende bij de maandelijkse uitbetaling, bekijken en downloaden. Op deze specificatie staan alle gegevens met betrekking tot de Donatiebedragen, Transactiekosten en Licentiekosten, opgesplitst per project.

7. Intellectueel Eigendom

a) De Website en Steunscouting.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Scouting Nederland is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die op de Groepspagina en de daar onder vallende pagina’s zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

8. Privacy

a) Kentaa en Scouting Nederland verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals nader omschreven in de via de Website beschikbare Privacy Policy. De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt de Privacy Policy eveneens geaccepteerd.

b) Het is mogelijk dat de Website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. Scouting Nederland heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de privacy regels van die betreffende site. Scouting Nederland is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

9. Aansprakelijkheid

a) Kentaa of Scouting Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. Kentaa of Scouting Nederland is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid van Scouting Nederland of Kentaa – niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Scouting Nederland of Kentaa of andersom. 

b) De op de Website geplaatste teksten aangaande de Groepspagina en daaronder vallende pagina’s geven alleen de mening van de Scoutinggroep zelf weer en niet die van Scouting Nederland. Scouting Nederland heeft enkel een faciliterende rol richting de Scoutinggroepen. Scouting Nederland geeft geen enkel oordeel over de kans van slagen van enige Groepspagina en de risico’s verbonden aan het doen van een Donatie aan een Scoutinggroep. Scouting Nederland is hiervoor – tenzij sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid van Scouting Nederland – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Donatie is dan ook volledig voor rekening en risico van de Donateur en Scoutinggroep.

c) De aansprakelijkheid van Scouting Nederland is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe zaakschade. Scouting Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.

d) Scouting Nederland is gerechtigd de inhoud van de Website te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.

10. Diversen

a) Op deze Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Scouting Nederland en de Scoutinggroep is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

b) De artikelen in de Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat het Abonnement is geëindigd, blijven ook van kracht nadat het Abonnement is geëindigd.

11. Klachten

a) Klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven op steunscouting@scouting.nl. Binnen vijf werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. Scouting Nederland zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

b) Als een klacht het niet voldoen door een Scoutinggroep van diens verplichtingen jegens een Donateur betreft, zal – indien Scouting Nederland dit naar haar uitsluitende oordeel noodzakelijk acht – de Scoutinggroep hierop aanspreken. Scouting Nederland is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Scoutinggroep.

c) Via een e-mail nieuwsbrief aan aangesloten Scoutinggroepen (op het opgegeven e-mailadres van de aangesloten Scoutinggroep) houdt Scouting Nederland de aangesloten Scoutinggroepen op de hoogte van aanpassingen aan Steunscouting.nl.

d) Wijzigingen in Transactiekosten, Licentiekosten en Abonnement kosten worden via e-mail door Scouting Nederland minimaal één maand voordat deze ingaan doorgegeven aan aangesloten Scoutinggroepen via het opgegeven e-mailadres van de Scoutinggroep.