ANBI, SBBI en RSIN, hoe zit dat?

Wat is een SBBI

Een SBBI is een rechtspersoon die een sociaal belang nastreeft. Scoutinggroepen worden door de Belastingdienst als SBBI gezien. Een SBBI hoeft geen erf- en schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen. Er bestaat geen register voor SBBI’s. De SBBI moet zelf inschatten of bij een schenking aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Waaraan moet een SBBI voldoen?

 • Een stichting of vereniging kan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn als ze voldoet
  aan alle volgende voorwaarden:
 • De stichting of vereniging streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of
  reglementen.
 • De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de doelstelling.
 • De stichting of vereniging valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
 • De bestuursleden van de stichting of vereniging ontvangen alleen een onkostenvergoeding.
 • De stichting of vereniging is gevestigd in de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of
  een ander door ons aan te wijzen land. 

Lees meer via documentatie op https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/financi%C3%ABn/financi%C3%ABle-regelgeving

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Scouting Nederland en Scoutingregio’s worden gezien als algemeen nut beogende instellingen. Diverse rechterlijke uitspraken in het verleden laten zien dat een lokale Scoutinggroep door de belastingdienst niet wordt gezien als een algemeen nut beogende instelling omdat deze met name het particulier belang van de leden dient. Een uitzondering daarop vormt een groep gericht op scouts met een beperking.

Wat is een RSIN-nummer?

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst. https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/jouw-gegevens-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/rsin-nummer/